OFERTA

Księgi rachunkowe

W ramach usługi oferujemy:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży na potrzeby rozliczenia VAT,
 • sporządzenie deklaracji VAT,
 • obliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych.
Księgi rachunkowe ngo
Uproszczona ewidencja ngo

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

W ramach usługi oferujemy prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów obejmującej:
 • zestawienie przychodów i kosztów,
 • zestawienie przepływów finansowych,
 • karty przychodów pracownika,
 • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Płace

W ramach usługi oferujemy:
 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • obliczanie składek ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji i informacji PFRON,
 • sporządzanie rocznych deklaracji i informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
Płace ngo

Zapraszamy do współpracy